Štampa

Informator o radu

 

Informator o radu OŠ “Đura Jakšić'' Pančevo

 

Ovaj Informator izrađuje se u papirnoj i elektronskoj formi, i sadrži informacije od javnog značaja iz delatnosti Škole.

 

Delatnost i usluge

Osnovna škola '' Đura Jakšić'' je ustanova koja obavlja delatnost osnovnog obrazovanja i vaspitanja dece.

Osnovna usluga koju pruža Škola je usluga osnovnog obrazovanja i vaspitanja dece, a ostale usluge su u neposrednoj vezi sa istom, / sportske, dramske literarne matematičke i druge sekcije /.

 

Organizaciona struktura Škole

Organ upravljanja - Školski odbor

Organi rukovođenja – direktor škole

Stručni saradnici - pedagog, bibliotekar,

Vannastavno osoblje čine -, sekretar, domar, servirka i radnici na održavanju čistoće

 

Budžet i sredstva rada

Škola se finansira sredstvima iz budžeta Republike Srbije.

 

Obaveze Škole

Obaveze Škole odnose se na obezbeđivanje ostvarivanja svih prava učenika, u skladu sa potvrđenim međunarodnim ugovorima, Zakonom o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja, Zakonom o osnovnoj školi, a naročito pravo na : pravo na kvalitetan obrazovno vaspitni rad, uvažavanje ličnosti, podršku za svestrani razvoj ličnosti, podršku za posebno iskazane talente i njihovu afirmaciju, zaštitu od diskriminacije, nasilja, zlostavljanja i zanemarivanja, blagovremenu i potpunu informaciju o pitanjima od značaja za njegovo školovanje, informacije o njegovim pravima i obavezama, učestvovanje u radu organa škole, slobodu udruživanja u različite grupe, klubove i organizovanje učeničkog parlamenta, podnošenja prigovora i žalbe na ocenu i na ostvarivanje drugih prava po osnovu obrazovanja, pokretanje inicijative za preispitivanje odgovornosti učesnika u obrazovno vaspitnom procesu ukoliko napred navedena prava nisu ostvarena, ostvarivanje svih prava učenika, prava na zaštitu i na pravično postupanje škole prema učeniku i kada povredi obavezu utvrđenu zakonom.

 

Postupci u Školi

Učenik, roditelj odnosno staratelj učenika, mogu da podnesu prijavu direktoru škole u slučaju povrede prava učenika ili neprimerenog ponašanja zaposlenih prema učeniku u roku od 15 dana od nastupanja slučaja.

 

Direktor je dužan da prijavu razmotri i da uz konsulataciju sa učenikom, roditeljem odnosno starateljem učenika, odluči o njoj i preduzme odgovarajuće mere, u roku od 15 dana od dana prijema prijave.

 

Učenik njegov roditelj, odnosno staratelj, koji smatra da su mu povređena prava utvrđena zakonom, donošenjem ili nedonošenjem odluke nakon podnošenja prijave, prigovora ili žalbe, odnosno ako je povređena zabrana, iz člana 44. i čl.45. Zakona o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja, ima prava da podnese zahtev za zaštitu prava Ministarstvu, u roku od osam dana od dana saznanja za povredu svojih prava.

 

Sa učenikom koji vrši povredu pravila ponašanja ili se ne pridržava odluka direktora i organa Škole, neopravdano izostane sa nastave pet časova, odnosno koji svojim ponašanjem ugrožava druge u ostvarivanju njihovih prava, Škola je dužna da uz učešće roditelja, odnosno staratelja učenika, pojača vaspitni rad aktivnostima :

u okviru odeljenske zajednice, stručnim radom odeljenskog starešine, pedagoga posebnih timova, a kada je to neophodno da sarađuje sa odgovarajućim ustanovama socijalne odnosno zdravstvene zaštite na promeni ponašanja učenika.

 

Učenik može da odgovara: za lakšu povredu obaveze utvrđenu opštim aktom Škole, za težu povredu obaveze koja je u vreme izvršenja bila propisana Zakonom o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja i Zakonom o osnovnoj školi, kao i za povredu zabrane propisane čl.44. i čl.45. Zakonom o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja.

 

Za povredu propisanih obaveza odnosno zabrana, mogu da se izreknu mere :

1.  Za lakšu povredu obaveza učenika, - vaspitna mera - opomena, ukor odeljenskog starešine ili ukor odeljenskog veća, u skladu sa opštim aktom Škole,

2.  Za težu povredu obaveza učenika, - vaspitno disciplinska mera ukor direktora i ukor nastavničkog veća,

3.  Za učinjenu povredu zabrane, - vaspitno disciplinska mera - premeštaj učenika od petog do osmog razreda u drugu osnovnu školu na osnovu odluke Nastavničkog veća uz saglasnost roditelja odnosno staratelja.

 

Učenik, njegov roditelj odnosno staratelj, ima pravo da podnese žalbu Školskom odboru na izrečenu vaspitno disciplinsku meru u roku od tri dana od dana dostavljanja rešenja o utvrđenoj odgovornosti i izrečenoj meri.

 

Školski odbor rešava po žalbi u roku od 15 dana od dana dostavljanja iste.

Žalba odlaže izvršenje rešenja direktora.

 

 

Organi rukovođenja i upravljanja

Školom rukovodi direktorka Rade Barjaktarović,

 

Nadležnost direktora Škole :

Direktor je odgovoran za zakonitost rada i za uspešno obavljanje delatnosti Škole.

Direktor za svoj rad odgovara Školskom odboru i Ministru.

Direktor:

1.  planira i organizuje ostvarivanje programa obrazovanja i vaspitanja i svih aktivnosti Škole,

2.  stara se o osiguranju kvaliteta, samovrednovanju, ostvarivanju standarda postignuća i unapređivanju obrazovno vaspitnog rada,

3.  stara se o ostvarivanju razvojnog plana Škole,

4.  odlučuje o korišćenju sredstava utvrđenih finansijskim planom i odgovara za odobravanje i namensko korišćenje tih sredstava, u skladu sa zakonom,

5.  sarađuje sa organima jedinice lokalne samouprave, organizacijama i udruženjima,

6.  organizuje i vrši pedagoško instruktivni uvid i prati kvalitet obrazovno vaspitnog rada i pedagoške prakse i preduzima mere za unapređivanje i usavršavanje rada nastavnika, vaspitača i stručnog saradnika,

7.  planira i prati stručno usavršavanje i sprovodi postupak za sticanje zvanja nastavnika i stručnog saradnika

8.  preduzima mere u slučajevima povreda zabrana iz čl. 44. do 46. Zakona o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja i nedoličnog ponašanja zaposlenog i njegovog negativnog uticaja na učenike,

9.  preduzima mere radi izvršavanja naloga prosvetnog inspektora i prosvetnog savetnika, kao i drugih inspekcijskih organa,

10. stara se o blagovremenom i tačnom unosu i održavanju ažurnosti baze podataka o Školi u okviru jedinstvenog informacionog sistema prosvete,

11.  stara se o blagovremenom objavljivanju i obaveštavanju zaposlenih, učenika i roditelja odnosno staratelja, stručnih organa i organa upravljanja o svim pitanjima od interesa za rad škole i rad ovih organa,

12.  saziva i rukovodi sednicama nastavničkog veća, bez prava odlučivanja,

13.  obrazuje stručna tela i timove, usmerava i usklađuje rad stručnih organa u Školi,

14.  sarađuje sa roditeljima, odnosno starateljima učenika,

15.  podnosi izveštaje o svom radu i radu Škole organu upravljanja najmanje dva puta godišnje,

16.  donosi opšti akt o organizaciji i sistematizaciji poslova,

17.  odlučuje o pravima obavezama i odgovornostima učenika i zaposlenih.

 

U slučaju privremene odsutnosti ili sprečenosti direktora da obavlja dužnost, zamenjuje ga nastavnik, vaspitač i stručni saradnik u Školi na osnovu ovlašćenja direktora, odnosno Školskog odbora u skladu sa zakonom.

 

Školom upravlja Školski odbor u sledećem sastavu :

 

1. Mejrema Stanković –predsednik
 
2. Vesna Stokić-član
 
3. Rodika Malica-član
 
4. Dragan Jovanović – član
 
5. Violeta Paninčić – član
 
6. Branka Marić – član
 
7. Suzana Domazet – član
 
8. Ružica Bojić – član
 
9. Saša tasić - član
 

Nadležnost Školskog odbora :

1.  Donosi Statut, Pravila ponašanja u školi i druge opšte akte i daje saglasnost na akt o organizaciji i sistematizaciji poslova,

2.  donosi školski program, razvojni plan, godišnji plan rada, usvaja izveštaje o njihovom ostvarivanju, vrednovanju i samovrednovanju,

3.  utvrđuje predlog finansijskog plana za pripremu budžeta Republike Srbije,

4.  donosi finansijski plan Škole u skladu sa zakonom,

5.  usvaja izveštaj o poslovanju, godišnji obračun i izveštaj o izvođenju ekskurzija, odnosno nastave u prirodi,

6.  raspisuje konkurs i bira direktora,

7.  razmatra poštovanje opštih principa, ostvarivanje ciljeva obrazovanja i vaspitanja i standarda postignuća i preduzima mere za poboljšanje uslova rada i ostvarivanje obrazovno vaspitnog rada,

8.  donosi plan stručnog usavršavanja zaposlenih i usvaja izveštaj o njegovom ostvarivanju,

9.  odlučuje po žalbi odnosno prigovoru na rešenje direktora,

10.  obavlja i druge poslove u skladu sa zakonom, aktom o osnivanju i statutom

 

Javnost rada organa upravljanja

Sednice Školskog odbora su javne osim kada Školski odbor kao drugostepeni organ, rešava o pravima obavezama i pravnim interesima učenika.

 

Vrsta informacije koja se stavlja na uvid

Informacije koje se stavljaju na uvid odnose se na pitanja vezana za delatnost Škole, za koja javnost ima opravdan interes da zna.

Zahtev za omogućavanje uvida ili izdavanje dokumenta o informaciji od javnog značaja podnosi se direktoru Škole, u pismenoj formi ili usmeno na zapisnik.

Zahtev mora da sadrži naziv Škole, prezime i adresu tražioca, i što precizniji opis informacije koja se traži.

Po prijemu Zahteva, Škola će postupati u skladu sa odredbama Zakona o slobodnom pristupu informacijama od javnog značaja.

 

Mesto čuvanja i objavljivanja

Informator se čuva u arhivi Škole kao i u elektronskoj bazi podataka. Isti se objavljuje na sajtu Škole – www.osdjjaksic.edu.rs

Škola će zainteresovanom licu bez naknade omogućiti uvid u informator, odnosno dati primerak informatora, uz naknadu nužnih troškova.

 

 

 

Kontakt Info

OŠ "Đura Jakšić" Pančevo

Lava Tolstoja 30

tel/fax: 013 344 998

e-mail osdjurajaksicpa@gmail.com

Nedavni tekstovi